PCR Test

Testning för Covid 19 (Sars Cov 2) 

PCR Kary Mullis var den som uppfann PCR tekniken. Han var en amerikansk biokemist, och för sin upptäckt blev han tilldelad Nobelpriset i kemi 1993.

Observera att vi ej benämner PCR som ett test utan en teknik. Varför då kanske ni undrar; Jo, eftersom PCR inte är en testmetod. Det testar inte biologiskt material. Detta är en metod som kopierar så litet som en enda molekyl av biologiskt material för att förstora eller förstärka det så att du kan undersöka det. Det är allt! "Det berättar inte om du är sjuk." som Kary Mullis själv deklarerat. Han har även sagt att PCR inte kan användas för att spåra patogener och att med PCR kan man hitta nästan vad som helst i vem som helst. Tyvärr är han ej längre med oss så att han kan försvara sin ståndpunkt eftersom han avled vid 74 års ålder den 7:e augusti 2019. Däremot finns flera videoinspelningar med honom tillgängliga för alla och envar.

I enkla ord är Polymerase ChainReaction, eller PCR, en teknik för att göra flera kopior av ett litet fragment av DNA eller RNA. Om vi förstår orden bakom förkortningen PCR kan vi bättre förstå hur själva testmetoden fungerar. Polymerase betyder ett enzym som gör polymerer (från grekiskans poly som betyder flera och meros som betyder delar) av någon annan molekyl, i det här fallet DNA. ChainReaction - kedjereaktionen är en typ av kemikaliereaktion som fortskrider på ett exponentiellt sätt eller i enkla termer; om den första reaktionen producerar två molekyler kommer den andra reaktionen att göra fyra och den tredje kommer att göra 16 kopior. Sedan 32, 64, 128, 512 kopior osv. Så inom bara några hundra reaktioner kan man producera miljarder kopior av bara ett enda DNA-fragment.

Så varför vill man göra kopior av en region av DNA? I sjukvården används PCR för att diagnosticera infektioner och infektionssjukdomar, t ex. infektioner med virus. Man tar ex blod från en patient som kan ha smittats av viruset och sedan förstärks virusets DNA så att man kan studera vilken typ av virus det är och dess egenskaper. På liknande sätt har PCR använts inom hundratals andra områden såsom kriminalteknik, genetisk forskning, molekylärbiologi etc.

Vad behövs då för att genomföra en PCR och hur sker denna process?

Den mest använda utrustningen i PCR är Termocyklern (PCR-maskinen) Inuti maskinen har vi dessa små rör där alla kemikalierna sätts in och reaktionen äger rum. De viktigaste ingredienserna i en PCR-reaktion är TAQ-Polymerase, primrar, DNA-mall (segmentet som skall kopieras) samt nukleotider.

Själva processen sker i tre enkla steg; Denaturering, glödgning och förlängning. Under denatureringen höjs temperaturen i maskinen till 96°C. Detta görs för att denaturera (separera) de två DNA-strängarna. Glödgning innebär att primrarna binder till målsekvensen på det enkelsträngade DNA:t genom upphettning och därefter avkylning. Under förlängningsfasen förlänger TAQ-Polymerase primrarna som syntetiserar nya strängar av DNA, vilka är komplementära till den ursprungliga strängen. Resultatet av en enda cykel, bestående av upphettning sedan avkylning och därefter upphettning igen, är att ett enda DNA-fragment har gett två nya dubbelsträngade DNA. Det ena är det ursprungliga DNA:t och det andra är ett nytt DNA som bildats av TAQ-Polymerase. Genom upprepade cykler av uppvärmning och avkylning kan nytt DNA syntetiseras. Dessa steg, dvs denaturering, glödgning och förlängning, upprepas om och om igen och det är det som gör PCR till en kedjereaktion. I princip används resultatet av den första reaktionen som substrat för nästa reaktion.

I en typisk PCR-process upprepas (kopieras, el. antal cykler) detta 25-30 gånger. Beroende på apparatur kan detta ta allt mellan 30 minuter till 4 timmar. De finns i många utföranden men principen och funktionen är densamma. Ofta förefaller PCR maskinen vara ständigt uppkopplad mot internet vilket ger en yttre möjlighet till justering av inställda parametrar.


RT-PCR test upphör att gälla/användas 31/12 2021

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/09/ct-varden-bor-beaktas-vid-tolkning-av-pcr-resultat/

Antal cykler (Amplicon sequencing protocol for SARS-CoV-2 v3)

https://www.protocols.io/view/ncov-2019-sequencing-protocol-v3-locost-bh42j8ye

Vad kommer det för test 1/1 2022?

1500 prover som visats positiva för covin 19 hade endast influenza A o B i testet

https://greatreject.org/laboratories-cant-find-covid-19-in-positive-tests/

Though the whole world relies on RT-PCR to “diagnose” Sars-Cov-2 infection, the science is clear: they are not fit for purpose

https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/

Vad testar de för/emot, är det apvirus eller…

https://rumble.com/vktsli-dr.judy-mikovits-faucis-covid-crimes-arent-his-first-plandemic.html 

Made with Mobirise html web template