Corona Tidslinje

November 1986

Mobirise

November 1986:

Ronald Reagan undertecknar National Childhood Vaccine Injury Act, en lag som befriar läkemedelsbolagen från att betala skadestånd vid eventuella vaccinskador. Ansvaret för detta tas över av staten. Det blir därigenom långt mer lukrativt och mindre riskabelt att tillverka vaccin än andra typer av läkemedel. Detta blir starten för alltmer omfattande vaccinationsprogram. 

1992

Mobirise

1992

1992 ägde FNs första Riokonferens om miljön rum. Där informerades om att föråldrade uppfattningar om nationell suveränitet skulle komma att kasseras, samt att Säkerhetsrådet skulle ta kontroll over världens naturresurser och dessutom förklara att alla raser och folk inte är likvärdiga. 179 nationer undertecknade detta avtal om globalt maktövertagande. Det kallas agenda för det 21:a århundradet, eller i Europa sedermera Agenda 2030.  

2000

Mobirise

2000:

Bill Gates bestämmer sig för att avveckla sitt engagemang i Microsoft och helt satsa på välgörenhet med fokus på vacciner. Han bildar tillsammans med sin hustru Bill and Melinda Gates Foundation.  

23 April 2025

Mobirise

April 2009:

WHO ändrar definitionen av begreppet pandemi. Kriteriet att en pandemi är en farlig och dödlig sjukdom stryks. Det räcker med att den är mycket smittsam och att människor inte har någon immunitet mot sjukdomen. Den så kallade svininfluensan (H1N1) förklaras av WHO:s generalsekreterare Margaret Chan vara en pandemi. Massvaccinering rekommenderas. Sverige är ett av få länder som hörsammar WHO:s uppmaning och köper in 18 miljoner doser av vaccinet Pandemrix för 1.3 miljarder SEK. Men pandemin kommer av sig och Margaret Chan förklarar att influensan ska betraktas som ”postpandemisk”.  

Februari 2010

Mobirise

Februari 2010:

Vid det årliga möte som arrangeras av WEF i Davos utropar Bill och Melinda Gates det kommande decenniet till ”Vaccinets Årtionde”. De donerar 10 miljarder US dollar för detta ändamål. Arbetet inleds för att skapa en global handlingsplan under ledning av WHO.  

Maj 2012

Mobirise

Maj 2012:

FN:s 194 medlemsstater antar enhälligt The Global Vaccine Action Plan (GVAP). En av GVAP:s viktigaste målsättningar är att arbeta fram ”nästa generation vacciner och tekniska lösningar”.
Redan 1948 grundades WHO inom ramen för FN. Smittohot är ett av de effektivaste medlen för att åstadkomma genomgripande samhällsförändringar. 1300-talets digerdöd är den hittills mest ödesdigra pandemin. I modern tid tog Spanska sjukan livet av 50 miljoner människor och 32 miljoner dog i AIDS.
Rockefeller Foundation var från början huvudfinansiär av det internationella hälsoarbetet. Men från och med millennieskiftet har det ekonomiska huvudansvaret i allt högre grad axlats av Bill & Melinda Gates Foundation. Oron för en ekonomisk kris jämte den allmänna rädslan för jihadistisk terrorism förstärkte den insikt som skapats av de världsomspännande hoten mot klimat och hälsa, nämligen att kärnvapenspridning, energi och klimatförändringar krävde internationella lösningar.   

September 2014

Mobirise

September 2014:

The European Vaccine Plan 2015-2020 (EVAP) antas vid WHO:s regionala möte i Köpenhamn. Planen omfattar fem olika delmål. Frågan om vaccinmotstånd (vaccine hesitancy) ägnas stort utrymme. De europeiska länderna förbinder sig att verka för införande av elektroniska hjälpmedel för att kunna se vem som inte låtit vaccinera sig, var denna person befinner sig och i vilket socialt sammanhang personen ingår. 

25 september 2015

Mobirise

25 september 2015:

FNs medlemsländer undertecknar Agenda 2030 med dess 17 globala hållbarhetsmål. Målen kommer enligt FN att innebära en total transformation av alla aspekter av den mänskliga tillvaron.
De är formulerade för att vinna brett stöd hos medlemsländerna och deras befolkningar. Vem vill inte rädda jorden och skapa rättvisa och trygghet för alla? Det visade sig dock att de ledande aktörerna (FN,G20, EU och World Economic Forum) i praktiken tolkade formuleringarna i de största globala organisationernas och de multinationella företagens intressen.
I World Economic Forum (WEF) samlas världens allra rikaste och mäktigaste, de som formar agendan på den globala scenen. Bland medlemmarna märks Bill Gates, vaccinalliansen GAVI, Världsbanken, WHO, Google, Huawei, Mastercard, Microsoft. . . ,you name them.
Medlemmarna kan beställa både problem och lösningar för att öka efterfrågan på sina företags tjänster och produkter.
Fyra månader senare tillkännagav WEFs ordförande Klaus Schwab att den fjärde industriella revolutionen hade inletts. Det är en revolution med målet att sammanfoga människan med tekniken för att skapa ett högeffektivt samhälle byggt på övervakning och kontroll.
På WEFs årsmöte i Davos efterföljande månad släpptes boken Fourth Industrial Revolution.
Den beskriver hur alla mänsklighetens problem ska lösas med hjälp av den nya teknik som WEFs världsledande företagspartners arbetar med att ta fram. Både människa och natur ses i boken som objekt som kan förändras till perfektion genom tillämpning av teknologi.
I slutändan kommer den teknologiska utvecklingen, enligt bokens författare, att ”utmana vår uppfattning om vad som menas med att vara en människa”. De globala teknikjättarnas vinster är enorma. En teknikforskare skriver: ”Vi behöver inte frukta att robotar tar över efter oss eftersom det inte kommer att finnas något ´oss` att ta över från. . . vi kommer att ha blivit ett med våra maskiner.”  

28 maj – 3 juni 2018

Mobirise

28 maj – 3 juni 2018:

Broschyren om krisen skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

2018

Mobirise

2018:

Ett treårigt projekt, Joint Action on Vaccination, skapas för att samordna och driva vaccinationskampanjer. Sverige ingår som ett av tjugo europeiska länder. Organisationen finansieras av EU. En av de främsta prioriteringarna är att komma till rätta med vaccinmotståndet. 

2018

Mobirise

2018:

Bill Gates tar initiativ till ID2020, vars syfte är att förse alla människor på jorden med en digital identitet. Projektet drivs i samarbete mellan UNHCR, GAVI och Microsoft och ses som en del av Agenda 2030. Försöksverksamhet inleds i Bangladesh.  

April 2018

Mobirise

April 2018:

EU-kommissionen publicerar ett dokument med titeln Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases. Det omsätts i en färdplan. Ett avsnitt ägnas åt ”oväntade utbrott av pandemier” som kan göra det nödvändigt att godkänna ”innovativa vaccin”. De europeiska vaccintillverkarna tilldelas en nyckelroll för att möta de kommande behoven och anmodas att öka sin produktionskapacitet och sina lagringsmöjligheter. Införandet av digitala vaccinpass för europeiska medborgare anges som en av de viktigaste punkterna. Lagstiftning om detta skall enligt färdplanen vara genomförd år 2022.  

9 Augusti 2018

Mobirise

9 Augusti 2018: 

Regeringen beslutade den 9 augusti 2018 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap samt lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera denna typ av händelser långsiktigt bör utvecklas (dir. 2018:77). Genom tilläggsdirektiv beslutade regeringen den 14 november 2019 att utvidga utredningens uppdrag till att även omfatta åtgärder som behövs för att förebygga och hantera situationer med brist på läkemedel och hälso- och sjukvårdsmateriel under förhållanden då inte någon allvarlig händelse i övrigt påverkar försörjningen.  

December 2018

Mobirise

December 2018:

Folkhälsomyndigheten i Sverige lämnar en lägesrapport till regeringen med upprepat krav på elektroniska informationssystem och behovet av riktade informationskampanjer för acceptans av vaccin. 

13 juni 2019

Mobirise

13 juni 2019 

Den 13 juni 2019 undertecknades ett partnerskap mellan WEF och FN. Trots dess oerhörda implikationer för mänskligheten noterades avtalet knappt i media.
Makten över våra liv hade nu flyttats över till de globala storföretagen. Partnerskapets syfte är att snabba på FNs hållbarhetsagenda och de 17 globala målen i Agenda 2030 ”för att bygga en mer välmående och rättvisare framtid”. (Klaus Schwab)

Idén till den globala klimatstrejken med Greta Thunberg som det stora affischnamnet kläcktes i maj 2015 under konferensen Global Youth Summit i Tutzing, Tyskland. Att använda barn och ungdomar för att göra allmänheten positiv till målen i Agenda 2030 bedömdes av konferensens arrangörer, stiftelsen Plant for Planet Foundation och FNs miljöprogram UNEP, vara en effektiv taktik.

Det skulle framstå som hjärtlöst att inte lyssna till de ungas vädjan för sin framtid. Flera internationella ungdomsstrejker och marscher för klimatet anordnades. Men man saknade någon som kunde bli rörelsens ansikte utåt - till dess att Bo Thorén från divesteringsrörelsen Fossil Free uppmärksammades på Greta Thunberg via hennes mamma, operasångerskan Malena Ernman.

Greta nappade på Thoréns förslag om skolstrejk. På hennes första strejkdag fanns Aftonbladet på plats och Greta plockades direkt upp av den väntande globala eliten.
Det internationella klimatarbetet accelererades och konferenser , böcker, rapporter och planer - Earth Strike, the Green New Deal, Green Deal for Europé, Global Green Fund, the Global Marshall Plan m fl - dök upp i snabb takt. Vad som slår en, förutom det höga tempot, är att samma aktörer i stor utsträckning är drivande i de olika sammanhangen. 

1 juli 2019

Mobirise

1 juli 2019: 

Regeringen beslutar att hemleveranser från Systembolaget blir permanent tjänst, för att kunna tillgodose folket med sprit även under en "lockdown".

September 2019

Mobirise

September 2019:

Ett toppmöte kring vaccinationsplanerna, Global Vaccination Summit, hålls i Bryssel i samarbete mellan EU-kommissionen och WHO. Mötet bestod av rundabordssamtal där företrädare för Pfizer, GAVI och Bill and Melinda Gates Foundation ingår som återkommande deltagare. Det gemensamma temat för alla dessa samtal är att världen står inför en oundviklig kommande pandemi och att detta förutsätter ett stärkt samarbete med läkemedelsföretagen.

18 oktober 2019

Mobirise

18 oktober 2019:

I New York anordnas Event 201, en simulerad övning kring en pandemi förorsakad av coronavirus överförd från fladdermöss via grisar till människa. Mötet består av särskilt inbjudna prominenta gäster, politiska ledare, högt uppsatta representanter från FN, hälsoministrar, tongivande akademiker, vetenskapsmän och yrkesverksamma läkare. Värdar för motet är Bill and Melinda Gates Foundation och WEF.  

31 december 2019

Mobirise

31 december 2019:

kommer den första officiella rapporten från Kina om utbrottet av en allvarlig SARS-liknande lungsjukdom i staden Wuhan. Smittan sägs härstamma från fladdermöss vid en wet market i Wuhan. Suggestiva bilder kablas ut över världen av snuskiga varustånd med ormar och fladdermöss och andra djur i allsköns röra. (Det visar sig dock senare att fladdermöss inte ingår i det kinesiska köket och därför inte kan ha funnits vid denna wet market. Bilderna kom i själva verket från Indien. Vad som inte heller berättades var att det intilliggande Wuhan Institute of Virology bedriver medicinska experiment med coronavirus från fladdermöss.)  

2020

Mobirise

2020

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.
I totalförsvarsövningen kommer vi bland annat att öva och testa beslutskedjor på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter. 

Mars 2020

Mobirise

Mars 2020:

WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus tillkännager att COVID-19 kan betecknas som en pandemi.
Detta blev startskottet för länder världen över att införa mer eller mindre skoningslösa åtgärder för att minska smittspridningen.

Detta genom att hänvisa till ett virus som sett till dödstal kan jämföras med en medelsvår säsongsinfluensa. Allt gick nu mycket snabbt.

I början av april befann sig mer än hälften av världens befolkning i lockdown och totalitära krafter såg sin chans att utnyttja tillfället att ta hårdare grepp om sina befolkningar. Många länder passade på att införa inskränkningar i medborgarnas fri- och rättigheter som kan aktiveras och återinföras närhelst en ny smitta ser ut att sprida sig.

I Danmark antogs till exempel en krislag om obligatorisk vaccinering.

Coronakrisen innebar ett gyllene läge att börja samla in befolkningens hälsodata och med hjälp av AI och mobildata analysera människors rörelsemönster, kontakter och åtlydnad av de nya påbuden.

Rädslan för klimatförändringar ersattes i ett svep av ett annat osynligt hot. I en rapport av WEF drogs slutsatsen att ”påverkan på samhället kan vara lika djupgående som den efter digerdöden 1348.” Pandemin gav nya möjligheter att snabbt testa den fjärde industriella revolutionens teknologi och skapa den värld man önskade.
Utveckling av ett vaccin blev en stor prioritet för G20, som även betonade vikten av att använda digitala lösningar och AI för att bekämpa COVID-19.

Efter några månader av extrema åtgärder, där samhällen stängts ner och auktoritära kontrollregler införts världen över, erbjöd WEF i juni 2020 en lösning på alla problem. I boken ”The Great Reset”, som släpptes i juni 2020, presenterades ett nytt system inte bara för att bekämpa viruset utan även för att omforma hela samhället.
Digitalisering var ryggraden i den kommande världen, som planerades bli artificiell. På grund av coronakrisen hade den digitala utvecklingen på en månad tagit ett kliv som annars skulle ha tagit två år. I stort sett allting hade flyttats online.

Teknikbolagen var de stora vinnarna, medan alla affärsidéer (till exempel inom kultursektorn) som byggde på personliga möten var förlorare. Dessutom hade krisen inneburit stora intrång i människors privatliv, och massövervakning skulle inom kort bli möjlig.

Robotar och AI skulle komma att ersätta mänsklig arbetskraft. Kontaktspårning skulle möjliggöra ett ”tidigt ingripande” mot ”superspridande miljöer” som familjesammankomster. Boken visar att en global tekno-totalitär övervakningsstat håller på att byggas, med coronaviruset som ursäkt.

Under Rockefellers och Bill Gates ledning bildade FN, WEF, ett antal stiftelser och Big Techföretag en sammanslutning som fick namnet ID2020. Man siktade på att till 2030 skapa ett långsiktigt hållbart identitetssystem att användas i stor skala.

I det teknokratiska smarta samhället, som drivs av WEF för att stödja FNs mål för hållbar utveckling, kommer det att krävas digitalt pass inte bara för att få tillgång till grundläggande mänskliga tjänster som sjukvård, e-handel, finansiella tjänster och sociala plattformar, utan även i stort sett för alla sociala aktiviteter.

Den här utvecklingen har WEF förutsett i sin vision för den fjärde industriella revolutionen. Under det kommande decenniet kommer smart teknologi att integreras med våra kroppar för bland annat beteendeövervakning och identifiering i realtid.

Motståndet mot det här globala systemet som redan är på gång att förverkligas kommer sannolikt att försvagas i och med att en ny generation med en mer positiv inställning till ny teknologi växer upp.

Men över hela världen har allt fler människor börjat vakna upp och inse att det som tidigare uppfattats som osannolika konspirationsteorier faktiskt håller på att hända. Det är hög tid att skapa en motkraft.

Varje lands befolkning måste påverka sin regering att i första hand se till det egna landets framtid, att inte vika sig för den globala elit som verkar genom FN och EU.

De senaste två åren har den svenska regeringen vid åtminstone två tillfällen svikit sitt folk genom att - utan mandat - smyga igenom avtal som är mycket destruktiva för Sveriges framtid: I december 2019 undertecknades i Marrakesh FNs migrationsramverk och i december 2020 godkändes i Bryssel EUs ”återhämtningsstöd” på SEK 1.750.000.000. Avtalens konsekvenser kommer att drabba kommande generationer.

Den globala statskuppen slutar med en appell: ”Nu är det avgörande att vi vanliga människor kan enas och mötas i en mycket kritisk tid.

Detta är inte fråga om höger – vänster eller om kön, ålder, religion, folkgrupp eller något annat utan om sju miljarder människor mot en ytterst liten elit som fått total hybris och är helt öppna med att de vill kontrollera hela jordsystemet och allt däri. / . . . / Vi är skyldiga våra barn och barnbarn att inte tillåta detta.” 

April 2020

Mobirise

April 2020: 

Bill and Melinda Gates ökar sitt bidrag genom Gates Foundation till WHO från 100 miljoner till 250 miljoner US dollar.  

Mobirise

Klorokin och Hydroxiklorokin (Plaquenil) förbjöds i Sverige att förskrivas av läkare i Covid-19-sammanhang. Detta för att det går inte att ge villkorat på försöksläkemedel om det redan finns läkemedel som fungerar.   

Juni 2020

Mobirise

Juni 2020: 

EU-kommissionen presenterar en gemensam strategi för utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot COVID-19.  

Juli 2020

Mobirise

Juli 2020: 

WEF tar initiativet till Common Pass Project, en digital hälsoapp i gemensamt format för hela världen. Projektet stöds av Rockefeller Foundation, Google, J.P. Morgan, finansgruppen BlackRock och FN. Sverige ansluter sig till systemet.  

Oktober 2020

Mobirise

Oktober 2020: 

Tedros Adhanom Ghebreyesus deklarerar att flockimmunitet bäst uppnås genom vaccinering.

December 2020

Mobirise

December 2020: 

Pfizer/BionTechs vaccin mot COVID-19 får ett tillfälligt nödgodkännande i USA. Europeiska Smittskyddsenheten (EMA) ger ett villkorat godkännande åt Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin Comirnaty. Ytterligare vacciner får liknande godkännanden.

Massvaccineringen startar. Storbritannien och Israel är först. Och det är härifrån som några av de mest kritiska rösterna hörs gällande massvaccineringen och de Gröna passen. 

15 Februari 2021

Mobirise

15 Februari 2021: 

FHM:s presschef Christer Jansson erkänner påtryckningar på medier: Flera av våra medarbetare har mött arga reportrar. En del har sagt att vi är inkompetenta. Då har jag talat med deras chefer och det har alltid löst sig. Journalisterna verkar ha tuffa arbetsförhållanden, säger han i intervjun. 

22 Mars 2021

Mobirise

22 Mars 2021: 

Björn Eriksson tillträder som generaldirektör för Läkemedelsverket. Han har tidigare arbetat med läkemedelsutveckling på det kontroversiella läkemedelsbolaget Astra Zeneca.

19 Maj 2021

Mobirise

19 Maj 2021: 

SR erkänner – samarbetar med Säpo om “desinformation” I samband med att Bonniertidningen DN uppmärksammat skattefinansierade Sveriges Radios kopplingar till Säkerhetspolisen så erkänner nu SR:s vd Cilla Benkö att myndigheten bland annat informerar Public Service-jätten om vilka nyhetshändelser som ska klassas som ”desinformation” och inte. Benkö menar dock att detta inte är något märkvärdigt eftersom även "många andra mediaföretag" har samma kontakt.

20 maj 2021

Mobirise

20 maj 2021: 

Företrädare för Europaparlamentet och EU:s medlemsländer har nu slagit fast att man kommer att försöka införa det tilltänkta systemet för medicinsk apartheid i Europa. Målsättningen att villkora medborgerliga fri- och rättigheter i EU med digitala vaccinationspass, som även ska innehålla information om personlig sjukdomshistorik, ska enligt planen börja implementeras på befolkningen redan från och med den 1 juli.

Made with Mobirise templates